شماره درس تحلیل آماری : (7) آیا به دنبال مشاوره تحلیل آماری پایان نامه ، پروژه و تحقیقات هستید؟تحلیل آماری آمار ه ها

بررسی نرمال‌بودن توزیع٬ آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف

۱. هدف آزمون برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه‌ها٬ ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار می‌گیرد٬ اطمینان حاصل کرد. برای نمونه٬ پیش‌نیاز گرفتن آزمون‌های پارامتری٬ نرمال‌بودن توزیع آماری متغیرهاست. به طور کلی می‌توان گفت که آزمون‌های پارامتری، عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمی‌توان استنباط درست از نتایج داشت.

برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون‌هایی استفاده می‌کنند. این آزمون‌ها به آزمون‌های نیکویی-برازش معروفند. آزمون کولوموگراف اسمیرنوف به همراه آزمون کای دو٬ جزو آزمون‌های نیکویی- برازش هستند. اما با توجه به محدودیت‌های آزمون کای‌دو٬ معمولا برای آزمون نرمال‌بودن٬ از آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف استفاده می‌شود... .

 در این آزمون ‌، می‌توانید متغیر خود را بر مبنای  این توزیع‌ها تست کنید

  • Normal نرمال
  • Poisson پواسون
  • Uniform یکنواخت
  • Exponential نمایی
Statistical Analysis تحلیل آماری
Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماری


Χبستن

1.گرفتن آزمون :


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

2. تحلیل خروجی نرم‌افزار


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

3. نوشتن گزارش تحلیل:

برای نوشتن گزارش تحلیل آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف٬که معمولا در فصل سوم پایان‌نامه و پروژه‌های تحقیقاتی گنجانده می‌شود٬

قدم‌های زیر را طی کنید

  • دلیل استفاده از آزمون را بنوسید
  • نتیجه آزمون را در متن و یا در قالب جدول به نمایش بگذارید. درون جدول خود سطح معنی‌داری٬ سطح خطا و نام متغیر مورد آزمون را ذکر کنید
  • نحوه‌ی تفسیر این نتیجه را نیز بیان کنید

گزارش بررسی نرمال بودن توزیع گزارش بررسی نرمال بودن توزیع