شماره درس تحلیل آماری : 20 آیا به دنبال مشاوره تحلیل آماری پایان نامه ، پروژه و تحقیقات هستید؟تحلیل آماری آمار ه ها

فرضیه آماری و تدوین فرض صفر و فرض مقابل آن

در کارهای تحقیقاتی و در مقابل فرضیه پژوهشی٬ ابتدا یک فرض تهی در نظر گرفته و پذیرفته می شود. اگر پژوهشگر بتواند از دیدگاه آماری نشانه ی محکمی برای نپذیرفتن فرض تهی بیاورد، آنگاه فرض تهی رد می‌شود و فرضیه پژوهشی پذیرفته می‌شود (رد نمی‌شود). بازه ی اطمینان برای نپذیرفتن فرض تهی در تحقیقات علوم انسانی٬ برابر با ۹۵٪ یا ۹۹٪ است. به بیان دیگر کمترین بازه ی اطمینان برای نپذیرفتن فرض تهی، ۹۵٪ و یا ۹۹٪ اطمینان از نادرست بودن آن است. به گمان معمول، آزمون معنادار است اگر بازه ی اطمینان ۹۵٪ برگزیده شود و بسیار معنادار است اگر بازه ی اطمینان ۹۹٪ برگزیده شود.

Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماری


Χبستن

1. تعیین فرض صفر:


اولین گام در انجام آزمون آماری تعیینH0 و H1 است که باید به صورت صحیح تعیین شود برای این کار همواره ادعا در مورد پارامتر جامعه در H1 قرار می گیرد و خلاف آن را در H0 قرار می دهیم مگر آن که ادعا شامل تساوی حداقل و حداکثر ( ≤،≥،=) باشد که در این صورت ادعا را در H0 و خلاف آن را در H1 قرار می دهیم .

 اگر فرضیه درست تدوین شده باشد می‌توانید از این قاعده‌ی کلی برای تعیین این‌که فرض صفر چیست استفاده کنید
اگر فعل فرضیه معنی "است"  و یا "وجود دارد"  داشت آن را H1  در نظر بگیرید. در  غیر این صورت آن را فرض صفر تلقی کنید
مثال:
بین انگیزش کارکنان و رضایت شغلی آن‌ها رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود دارد

  • H0 بین انگیزش کارکنان و رضایت شغلی آن‌ها رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود ندارد
  • H1  بین انگیزش کارکنان و رضایت شغلی آن‌ها رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود دارد


بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت معنی‌دار وجود دارد

  • H0 بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت معنی‌دار وجود ندارد
  • H1 بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت معنی‌دار وجود دارد

رضایت شعلی کارکنان بالا است

  • H0رضایت شعلی کارکنان بالانیست
  • H1 رضایت شعلی کارکنان بالا است

 


آزمون بارتلت (درس 5 تحلیل عاملی)

فرض صفر: متغیرها هم بستگی ندارند.

فرض مقابل: متغیرها به هم هم ستگی دارند (تفاوت بین ماتریس واحد و ضرایب هم بستگی)

آزمون کولوموگراف/اسمیرنوف (درس 7)

فرض صفر: توزیع آماری متغیر نرمال/یک نواخت/پواسون/نمایی نیست

مقابل: توزیع آماری متغیر نرمال/یک نواخت/پواسون/نمایی است

آزمون میانگین یک جامعه بر مبنای توزیع T (درس 8)

فرض صفر: میانگین جامعه کوچکتر و مساوری مقدار آزمون است (بالا نیست)

فرض مقابل: میانگین جامعه بزرگتر از مقدار آزمون است (بالا است)

آزمون میانگین دو جامعه مستقل (درس 9)

فرض صفر: بین میانگین دو جامعه تفاوت وجود ندارد

فرض مقابل: بین میانگین  دو جامعه تفاوت وجود دارد

آزمون  مقایسه زوجی (درس 10)

فرض صفر: بین میانگین دو نمونه تفاوت وجود ندارد

فرض مقابل: بین میانگین دو نمونه تفاوت وجود دارد

آزمون تجزیه و تحلیل واریانس (انوا- درس 11)

فرض صفر: بین جوامع تفاوت وجود ندارد

فرض مقابل: بین جوامع تفاوت وجود دارد

آزمون پس از تجربه در  درس 11 نیز همانند میانگین دو جامعه تدوین فرض صفر و مقابل دارند (در این آزمون ها دو به دو به تفاوت‌ها پرداخته می‌شد.

 آزمون‌های هم‌بستگی( درس ۱۲)

فرض صفر: ضریب هم‌بستگی بین دو متغیر معنادار نیست

فرض مقابل: ضریب هم‌بستگی بین دو متغیر معنادار است

  آزمون دو جمله‌ای (درس ۱۳)

فرض صفر: نسبت موفقیت در جامعه کوچک‌تر یا مساوی مقدار آزمون‌شده می‌باشد (متغیر وجود ندارد و یا میزان آن پایین است)

فرض مقابل: نسبت موفقیت در جامعه٬ بزرگ‌تر از میزان آزمون‌شده می‌باشد ( وجود متغیر و یا بالا بودن آن)

آزمون کای‌دو یک نمونه‌ای (درس ۱۵)

فرض صفر: توزیع فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معنی‌داری ندارند

فرض مقابل: توریع فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معنی‌داری دارند

   آزمون کای دو دو بعدی (درس ۱۵)

فرض صفر: بین توزیع فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معنی‌داری ندارند

فرض مقابل: بین توزیع فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معنی‌داری دارند

 آزمون کولوموگراف اسمیرنوف دو بعدی و من ویتنی (درس ۱۶)

فرض صفر: بین دو جامعه تفاوت وجود ندارد

فرض مقابل: بین دو جامعه تفاوت وجود دارد

آزمون کروسکال والیس (درس ۱۷)

فرض صفر: بین جوامع (سطوح) تفاوت وجود ندارد

فرض مقابل: بین جوامع  (سطوح)تفاوت وجود دارد

 آزمون ویلکاکسون٬ مک‌نمار‌علامت (درس ۱۸)

فرض صفر: بین دو نمونه تفاوت وجود ندارد

فرض مقابل: بین دو نمونه تفاوت وجود دارد

آزمون فریدمن و کوکران (درس ۱۹)

فرض صفر: بین  نمونه‌ها تفاوت وجود ندارد

فرض مقابل: بین نمونه‌ها تفاوت وجود دارد

Χبستن

2. انجام آزمون و بررسی Sig (سطح معنی داری):


در این مرحله و با توجه به آزمونی که گرفته می‌شود٬ نرم‌افزار یک عدد SIG و یا معنی داری به تحلیل گر می دهد. این عدد در سطح اطمینان 95 درصد بدین گونه تفسیر می‌شود که اگر کمتر از ۵ درصد یا ۰.۰۵ باشد٬ فرض صفر رد می‌شود

نکته: برای فراموش و یا اشتباه نکردن این اصل٬ جعبه‌ی زرد رنگ را به خاطر داشته باشید

Χبستن

3. جمع‌بندی نتیجه فرضیه پژوهشی:

در این‌جا اگر آزمون را در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام داده‌اید٬ به عدد  SIG یا معنی‌داری آزمون خود نگاه کنید. اگر زیر ۵درصد یا ۵ صدم بود٬ فرضیه صفر خود را رد کنید

 

به خاطر داشته باشید که در گزارش نتیجه‌ی تحلیل٬ معمولا فرضیه پژوهشی که همان H1باشد را می‌آورند. اگرچه ذکرنمودن فرض صفر کار اشتباهی نیست.