شماره درس تحلیل آماری : (19) آیا به دنبال مشاوره تحلیل آماری پایان نامه ، پروژه و تحقیقات هستید؟تحلیل آماری آمار ه ها

آزمون‌های فریدمن و کوکران٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی چند نمونه‌ی وابسته

الف. هدف

آزمون‌های کوکران و فریدمن٬ آزمون‌هایی  ناپارامتری هستند که برای بررسی وجود تفاوت بین دو یا چند نمونه‌ی وابسته کاربرد دارند.  نمونه‌های وابسته٬  در تحقیقات آزمایشی بسیار مورد استفاده‌اند. به صورتی که محقق از یک جامعه قبل و بعد از آزمایشش دو یا چند نمونه می‌گیرد و تفاوت بین مقادیر این نمونه‌ها را می‌سنجد. برای نمونه٬ محققی تاثیر آموزش کارمندان را بر عملکرد شغلی آن‌ها  را قبل از اجرای برنامه آموزشی اول٬ بعد از اجرای برنامه آموزشی اول و بعد از اجرای برنامه دوم می‌سنجد. حال وی درصدد است تفاوت بین عملکرد شغلی کارکنان را در این سه مرحله بیابد بنابراین می‌تواند از آزمون کوکران و فریدمن استفاده نماید. آزمون کوکران  همانند آزمون مک‌نمار در مورد دو نمونه وابسته٬ یک محدودیت دارد و آن این است که باید متغیر مورد نظر دو سطحی باشد. یعنی در مثال  ذکرشده باید عملکرد دو سطح داشته باشد.

نکته مهمی که در مورد این دو آزمون باید دانست این است که آن‌ها را می‌توان با توزیع کی‌دو تقریب زد و این یعنی می‌توان از این دو آزمون برای بررسی‌های دیگر استفاده نمود. مثلا محققی درمی‌یابد که سه متغیر شرایط کار٬ عدالت در پرداخت و غنی‌بودن شغل در رضایت شغلی کارکنان GMI6‌. موثرند. وی برای این‌که مشخص نماید که اهمیت و رتبه‌ی هر کدام ازین متغیرها بیش‌تر است٬ از آزمون فریدمن و کوکران استفاده می‌کند. و این فرض را تست می‌کند که آیا رتبه میانگین این سه متغیر با هم متفاوت هستند یا خیر و در صورت تفاوت٬ کدام‌یک رتبه‌ی بیش.

Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماری


Χبستن

1.گرفتن آزمون :


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

2. تحلیل خروجی نرم‌افزار


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

3. نوشتن گزارش تحلیل:

برای نوشتن گزارش تحلیل آزمون‌های فریدمن کوکران که در فصل چهارم پایان‌نامه و پروژه‌ای تحقیقاتی گنجانده می‌شود٬

قدم‌های زیر را طی کنید

  • دلیل استفاده از آزمون را بنوسید
  • نتیجه آزمون را در متن و یا در قالب جدول به نمایش بگذارید. درون جدول خود٬ سطح معنی‌داری٬ سطح خطا و نام متغیر مورد آزمون را ذکر کنید
  • نحوه‌ی تفسیر این نتیجه را نیز بیان کنید

گزارش تحلیل رتبه ای فریدمنگزارش تحلیل فریدمن