شماره درس تحلیل آماری : (15) آیا به دنبال مشاوره تحلیل آماری پایان نامه ، پروژه و تحقیقات هستید؟تحلیل آماری آمار ه ها

آزمون کای‌دو٬ دو بعدی٬ تحلیل فرضیه‌های تفاوتی

الف.هدف
آزمون کای دو دو بعدی (Χ۲) یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن بر مبنای فراوانی‌ مشاهده‌شده و فراوانی‌ مورد انتظار به بررسی تفاوت بین مقادیر دو ‌تر دو جامعه مستقل پرداخته می‌شود. از آن‌جا که هدف بررسی مقادیر دو متغیر درون جامعه‌های متفاوت است٬ از این آزمون برای بررسی فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود. برای نمونه٬ محققی درصدد است میزان عملکرد شغلی کارکنان زن و مرد  یک شرکت را با استفاده از این آزمون خی‌دو دو بعدی بسنجد. وی برای سودبردن از آزمون کای دو- دو بعدی٬ ابتدا تصور می‌کند که فراوانی کارکنان زن با مرد از جنبه‌ی سطوح مختلف عملکرد یعنی ٬ خیلی زیاد٬ زیاد٬ متوسط٬ کم و خیلی کم با هم مساویند (مثلا توزیع فراوانی با عملکرد کم کارمندان مرد با توزیع فراوانی با عملکرد کم کارکنان زن برابر است و ...) سپس این توزیع‌ها را با فراوانی  مشاهده‌شده در نمونه‌اش مقایسه می‌کند و این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که آیا بین توزیع فراوانی مشاهده‌شده و فراوانی مورد انتظارش در مورد زنان با مردان تفاوت معنی‌دار وجود دارد یا خیر. حال اگر وی تفاوت بین این فراوانی‌ها در سطوح مختلف را نتیجه بگیرد٬ با یک ماتریس روبروست که  با مقایسه این تفاوت بین سطوح٬ می‌تواند قضاوت کند که عملکرد شغلی در کدام‌یک از سطوح بیش‌تر است .

این آزمون ٬ نوعی آزمون ناپارامتری است که از جنبه‌ی کاربرد در تحلیل فرضیه‌ها٬  هم‌ردیف آزمون پارامتری T دو نمونه‌ای می‌باشد.

 

Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماری


Χبستن

1.گرفتن آزمون :


Χبستن

2. تحلیل خروجی نرم‌افزار


Χبستن

3. نوشتن گزارش تحلیل:

 در نوشتن گزارش تحلیل خی دو دو‌نمونه‌ای توجه داشته باشید که

  • هدف استفاده از آزمون را ذکر کنید
  • سطح معنی‌داری و سطح خطا را ذکر کنید
  •  نحوه تحلیل نتایج را بنویسید
  • می‌توانید ضزیب هم‌بستگی بین دو متغیر که در خروجی نرم‌افزار موجود می‌باشد را نیز ذکر کنید
  • اگر تفاوت بین سطوح را نتیجه گرفتید٬جدول فراوانی مشاهده شده و موردانتظار را به همراه توضیحات مربوط به آن برای هر سطح را درج کنید
  • به یاد داشته باشید که اعداد جداول را به صورت فارسی تایپ کنید