شماره درس تحلیل آماری : (12) آیا به دنبال مشاوره تحلیل آماری پایان نامه ، پروژه و تحقیقات هستید؟تحلیل آماری آمار ه ها

آزمون‌های هم‌بستگی (دومتغیره) و تحلیل فرضیه‌ رابطه‌ای

۱. هدف

۱-۱  مفهوم همبستگی دو متغیره و علیت

شدت وابستگی دو متغیر به هم را هم‌بستگی گویند. که معمولا آن را با ضریبی بین -۱ تا +۱ بیان می‌دارند. اگر ضریب هم‌بستگی بین دو متغیر بیش‌تر از صفر باشد٬ آن‌ها با هم رابطه‌ مثبت دارند. حال اگر ضریب هم‌بستگی بین آن‌ها از صفر کم‌تر باشد٬ رابطه بین آن‌ها منفی است. ناگفته نماند که اگر نمونه‌گیری صورت پذیرفته باشد٬  ضریب هم‌بستگی باید از لحاظ آماری٬ معنی‌دار باشد. هم‌چنین٬ به یاد داشته باشید که هم‌بستگی رابطه‌ی علت و معلولی نیست و تنها بیان‌گر شدت وابستگی دو متغیر به یک‌دیگر است.

در جدول زیر٬ آزمون‌های هم‌بستگی مختلفی که با SPSS PASW می‌توان محاسبه کرد را به نمایش می‌گذارد

.

  نوع دو متغیر   ضرایب قابل محاسبه مسیر موجود در نرم‌افزار
  هر دو اسمی
یکی اسمی و دیگری رتبه‌ای
  کرامر٬ ضریب توافق C٬ تاوگودمن و کراسکال     Analyze >Descriptive Statistics >Crosstabs| statistics
  هر دو مقیاس رتبه‌ای  ٬ Dسامرز گاما٬ تاو کندال b و C٬
یکی با مقیاس اسمی/رتبه‌ای و دیگری فاصله‌ای/نسبی مجذور اتا
هر دو فاصله‌ای/ نسبتی اسپیرمن و پیرسون Analyze>Correlate>Bivariate


آزمون‌های هم‌بستگی اسپیرمن و پیرسون٬ پرکاربردترین آزمون در پژوهش‌های علوم انسانی‌اند و از آن‌جا که در بیش‌تر پژوهش‌ها برای طیف‌های پرسش‌نامه فواصل مساوی در نظر گرفته می‌شود٬ متغیرهای اسمی و رتبه‌ای٬ به متغیرهای فاصله‌ای و نسبتی تبدیل می‌شوند و برای تحلیل رابطه‌ها٬ از این دو ضریب استفاده می‌شود. اگر توزیع نرمال باشد٬ از آزمون پارامتری پیرسون ودر غیر این‌صورت از آزمون اسپیرمن استفاده می‌شود.

 

۱-۲ هدف استفاده

در آزمون‌های هم‌بستگی٬ عموما با دو متغیر سروکار داریم. و شدت وابستگی آن دو را می‌سنجیم. بنابراین برای تست فرضیه‌های رابطه‌ای از  این آزمون استفاده می‌شود.

 

Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماری


Χبستن

1.گرفتن آزمون :


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

2. تحلیل خروجی نرم‌افزار


لطفا به ما رای دهید
Χبستن

3. نوشتن گزارش تحلیل:

 در نوشتن گزارش تحلیل آزمون‌های هم‌بستگی توجه داشته باشید که

  • دلیل انتخاب آزمون خود را با توجه به نوع مقیاس خود بیان نمایید
  • در صورت نمونه‌گیری٬ برای هر ضریب سطح معنی‌داری را ذکر کرده و نحوه تحلیل آن را بنویسید
  • اگر از ضریب پیرسون استفاده کرده‌اید٬ گزارش نرمال‌بودن توزیع آماری دو متغیر را در کار نهایی خود بگنجانید

گزارش آزمون هم‌بستگی گزارش نمونه هم بستگی