لطفا به ما رای دهید
لطفا به ما رای دهید
نسخه آزمایشی ۲. دی ۱۳۹۰ آخرین ویرایش اردیبهشت 93 راهنمای استفاده راهنمای استفاده

 

تحلیل آماری در پژوهش‌های پیمایشی با نرم‌افزارSPSS

 
درس کلیدواژگان و موارد دربرگیرنده Link
1. انتخاب مقیاس٬ و نکات مهم در طراحی شکل درست پرسشنامه برای تحلیل آماری نمونه گیری و جدول مورگان، مشکلات شایع در طراحی پرسش نامه Morgan table, sampling questionnarie validity اعتبار انتخاب مقیاس فونت و ویرایش پرسشنامه
2. تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها٬ تکنیک‌های رایج اصول کلی آزمون فرضیه ها خلاصه دروس و فهرست مفاهیم مهم در تحلیل آماری شیوه کار دستوراالعمل تکنیک های توصیفی و استنباطی
3. مقدمات کار با SPSS PASW و اصول ورود و ویرایش داده ها آشنایی با نرم افزار و مقدمات کار با آن، تعریف متغیر ورود داده ها و تبدیل متغیرهای کمی به کیفی و برعکس cumpute, recode, save open variable definition تعریف متغیرها و اصول ویرایش بازیابی فایل
4. سنجش اعتبار٬ ضریب آلفا و راه‌کارهای افزایش آن اعتبارسنجی با ضریب آلفای کرونباخ، حداقل ضریب و راه های افزایش ضریب در پیش آزمون و نمونهع گیری پایایی و روایی و اعتبار cronbakh alpha validity consistency
5. تحليل عاملي٬ سنجش روايي٬ استخراج عامل و شاخص‌های آماری تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استخراج عامل و درصد تبیین واریانس ماتریس چرخش یافته و ضرایب ویژه آزمون بارتلت و شاخص KMO Factor analysis varimax cumunalities principal component اعتبار سازه تاییدی
6. آمار توصیفی٬ محاسبه شاخص‌ها و ترسیم نمودار محاسبه شاخص مرکزی، پراکندگی و مرتبط با توزیع (مد میانگین میانه، انحراف معیار، واریانس، و...( رسم نمودار ترسیم نمودار کشیدگی چولگی Chart mean median kurtusis skewness
7. بررسی نرمال‌بودن توزیع٬ آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف آزمون KS یک نمونه ای و آزمون های نیکویی برازش Normal نرمالPoisson پواسونUniform یکنواخت Exponential نمایی
8. آزمون میانگین یک جامعه T یک نمونه‌ای تحلیل فرضیه توصیفی، آزمون پارامتریک تفاوت میانگین یک جامعه با یک مقدار descriptive hyphosesis one sample t test sig
9. آزمون میانگین دو جامعه T دو نمونه‌ای تحلیل فرضیه تفاوتی دو نمونه٬ مقایسه تفاوت میانگین دو جامعه بر مبنای توزیع استیودنت دو جفتی two independent sample t-test بررسی تفاوت بین levin equal
10. آزمون میانگین نمونه زوجی (مقایسه زوجی) آزمون مقایسه جفتی٬ بررسی تفاوت دو نمونه وابسته٫ تحقیقات آزمایشی Paired sample t test mean difference sig
11. (ANOVA) آزمون تحلیل واریانس٬ مقایسه چند جامعه مستقل بررسی فرضیه های تفاوتی چند جامعه٬ تفسیر و تجزیه و تحلیل واریانس آزمون پس از تجربه one way analysis of variance (ANOVA)
12. آزمون‌های هم‌بستگی (دومتغیره) و تحلیل فرضیه‌ رابطه‌ای همبستگی اسپیرمن کندال پیرسون و سایر ضریب‌های هم‌بستگی Morgan table, sampling questionnarie validity اعتبار انتخاب مقیاس فونت و ویرایش پرسشنامه
13. آزمون ناپارامتریک دوجمله‌ای٬ تست فرضیه توصیفی تحلیل فرضیه توصیفی٬ نسبت موفقیت و نسبت شکست و احتمال آزمون Binomial test value proportion failure success
14. تحلیل فرضیه توصیفی آزمون کای‌دو (Χ۲) یک نمونه‌ای آزمون کای مربع و تحلیل فرضیه توصیفی فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده Chi squire one dimension non parametric expected observed
15. آزمون کای‌دو٬ دو بعدی٬ تحلیل فرضیه‌های تفاوتی آزمون کای مربع دو بعدی و تحلیل فرضیه تفاوتی فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده Chi squire two dimension non parametric expected observed
16. آزمون کولوموگراف اسمیرنوف دو بعدی و من وایتنی٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی بررسی تفاوت بین دو جامعه و تحلیل تفاوت‌ها man-withney ks kolomogorov-smirnov
17. آزمون کروسکال والیس٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی نمونه‌های مستقل تحلیل فرضیه‌های تفاوتی چند جامعه مستقل و آزمون پس از تجربه H kruskal wallis
18. آزمون‌های علامت٬ مک‌نمار و ویلکاکسون٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی دو نمونه‌ی وابسته آزمون مقایسه دو جفت نمونه وابسته و ناپارامترک و مقایسه و بررسی شکاف MC Nemar Willcoxon
19. آزمون‌های فریدمن و کوکران٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی چند نمونه‌ی وابسته تجزیه واریانس٬ مقایسه چند نمونه وابسته و رتبه‌بندی عوامل Friedman chochran
20. فرضیه آماری و تدوین فرض صفر و فرض مقابل آن طریقه تحلیل این دو فرض HO , H1 null hyphosesis and alternative
پیوست 1. اصول تحلیل آماری در پایان نامه ها و مقالات نکات قابل ارائه در مورد تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه و مقالات Statistical Analysis in Thesis and articles
پیوست 2.تحلیل آماری: چیستی آن نکات قابل ارائه در مورد تحلیل آماری به صورت کلی Statistical Analysis

تحلیل آماری

 
Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماریلینک های مفید تحلیل آماری
تحليل آماري - آناليز هاي تخصصي و اشتراک دانسته ها
تحليل آماري - آماره ها