نسخه آزمایشی ۲. دی ۱۳۹۰ آخرین ویرایش اردیبهشت 93 راهنمای استفاده راهنمای استفاده

 

تحلیل آماری در پژوهش‌های پیمایشی با نرم‌افزارSPSS

 
درس کلیدواژگان و موارد دربرگیرنده Link
1. انتخاب مقیاس٬ و نکات مهم در طراحی شکل درست پرسشنامه برای تحلیل آماری نمونه گیری و جدول مورگان، مشکلات شایع در طراحی پرسش نامه Morgan table, sampling questionnarie validity اعتبار انتخاب مقیاس فونت و ویرایش پرسشنامه
2. تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها٬ تکنیک‌های رایج اصول کلی آزمون فرضیه ها خلاصه دروس و فهرست مفاهیم مهم در تحلیل آماری شیوه کار دستوراالعمل تکنیک های توصیفی و استنباطی
3. مقدمات کار با SPSS PASW و اصول ورود و ویرایش داده ها آشنایی با نرم افزار و مقدمات کار با آن، تعریف متغیر ورود داده ها و تبدیل متغیرهای کمی به کیفی و برعکس cumpute, recode, save open variable definition تعریف متغیرها و اصول ویرایش بازیابی فایل
4. سنجش اعتبار٬ ضریب آلفا و راه‌کارهای افزایش آن اعتبارسنجی با ضریب آلفای کرونباخ، حداقل ضریب و راه های افزایش ضریب در پیش آزمون و نمونهع گیری پایایی و روایی و اعتبار cronbakh alpha validity consistency
5. تحليل عاملي٬ سنجش روايي٬ استخراج عامل و شاخص‌های آماری تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استخراج عامل و درصد تبیین واریانس ماتریس چرخش یافته و ضرایب ویژه آزمون بارتلت و شاخص KMO Factor analysis varimax cumunalities principal component اعتبار سازه تاییدی
6. آمار توصیفی٬ محاسبه شاخص‌ها و ترسیم نمودار محاسبه شاخص مرکزی، پراکندگی و مرتبط با توزیع (مد میانگین میانه، انحراف معیار، واریانس، و...( رسم نمودار ترسیم نمودار کشیدگی چولگی Chart mean median kurtusis skewness
7. بررسی نرمال‌بودن توزیع٬ آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف آزمون KS یک نمونه ای و آزمون های نیکویی برازش Normal نرمالPoisson پواسونUniform یکنواخت Exponential نمایی
8. آزمون میانگین یک جامعه T یک نمونه‌ای تحلیل فرضیه توصیفی، آزمون پارامتریک تفاوت میانگین یک جامعه با یک مقدار descriptive hyphosesis one sample t test sig
9. آزمون میانگین دو جامعه T دو نمونه‌ای تحلیل فرضیه تفاوتی دو نمونه٬ مقایسه تفاوت میانگین دو جامعه بر مبنای توزیع استیودنت دو جفتی two independent sample t-test بررسی تفاوت بین levin equal
10. آزمون میانگین نمونه زوجی (مقایسه زوجی) آزمون مقایسه جفتی٬ بررسی تفاوت دو نمونه وابسته٫ تحقیقات آزمایشی Paired sample t test mean difference sig
11. (ANOVA) آزمون تحلیل واریانس٬ مقایسه چند جامعه مستقل بررسی فرضیه های تفاوتی چند جامعه٬ تفسیر و تجزیه و تحلیل واریانس آزمون پس از تجربه one way analysis of variance (ANOVA)
12. آزمون‌های هم‌بستگی (دومتغیره) و تحلیل فرضیه‌ رابطه‌ای همبستگی اسپیرمن کندال پیرسون و سایر ضریب‌های هم‌بستگی Morgan table, sampling questionnarie validity اعتبار انتخاب مقیاس فونت و ویرایش پرسشنامه
13. آزمون ناپارامتریک دوجمله‌ای٬ تست فرضیه توصیفی تحلیل فرضیه توصیفی٬ نسبت موفقیت و نسبت شکست و احتمال آزمون Binomial test value proportion failure success
14. تحلیل فرضیه توصیفی آزمون کای‌دو (Χ۲) یک نمونه‌ای آزمون کای مربع و تحلیل فرضیه توصیفی فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده Chi squire one dimension non parametric expected observed
15. آزمون کای‌دو٬ دو بعدی٬ تحلیل فرضیه‌های تفاوتی آزمون کای مربع دو بعدی و تحلیل فرضیه تفاوتی فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده Chi squire two dimension non parametric expected observed
16. آزمون کولوموگراف اسمیرنوف دو بعدی و من وایتنی٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی بررسی تفاوت بین دو جامعه و تحلیل تفاوت‌ها man-withney ks kolomogorov-smirnov
17. آزمون کروسکال والیس٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی نمونه‌های مستقل تحلیل فرضیه‌های تفاوتی چند جامعه مستقل و آزمون پس از تجربه H kruskal wallis
18. آزمون‌های علامت٬ مک‌نمار و ویلکاکسون٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی دو نمونه‌ی وابسته آزمون مقایسه دو جفت نمونه وابسته و ناپارامترک و مقایسه و بررسی شکاف MC Nemar Willcoxon
19. آزمون‌های فریدمن و کوکران٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی چند نمونه‌ی وابسته تجزیه واریانس٬ مقایسه چند نمونه وابسته و رتبه‌بندی عوامل Friedman chochran
20. فرضیه آماری و تدوین فرض صفر و فرض مقابل آن طریقه تحلیل این دو فرض HO , H1 null hyphosesis and alternative
پیوست 1. اصول تحلیل آماری در پایان نامه ها و مقالات نکات قابل ارائه در مورد تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه و مقالات Statistical Analysis in Thesis and articles
پیوست 2.تحلیل آماری: چیستی آن نکات قابل ارائه در مورد تحلیل آماری به صورت کلی Statistical Analysis

 

 
Χبستن


به منظور انجام پروژه‌های تحلیل آماری خود و همچنین تدریس مفاهیم آن در هر کجای ایران، می‌توانید با پدیدآوران این مجموعه در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر در مورد انجام تحلیل آماریلینک های مفید تحلیل آماری
تحليل آماري - آناليز هاي تخصصي و اشتراک دانسته ها
تحليل آماري - آماره ها